مقالات علمی، پژوهشی، درسی

عاشورا انقلاب عقیده و خون: روز عاشورا و شام غریبان
درج شده در تاریخ 1392/08/17 توسط مریم صفرپور.

گروه بندی

لیست مقالات
آسمانی ‌ترین هدیه‌ی خدا
تاریخ درج مقاله: 1393/03/05
بانوى بزرگ ايمان «زينب»
تاریخ درج مقاله: 1392/12/16
خطبه حضرت زینب (س) (ترجمه انگلیسی)
تاریخ درج مقاله: 1392/09/30
شب یلدا
تاریخ درج مقاله: 1392/09/29
عاشورا انقلاب عقیده و خون: کربلا
تاریخ درج مقاله: 1392/08/14
ماجرای مباهله
تاریخ درج مقاله: 1392/08/08
بانوی قدسیه مطهره
تاریخ درج مقاله: 1392/06/16

عاشورا انقلاب عقیده و خون

 بخش هفتم:روز عاشورا و شام غریبان

بعد از يك شب پر التهاب براي زينب(س) ويك شب سراسر عبادت و رازونياز خالصانه حسين(ع)با معبودش روز عاشورا فرا رسيد.« روز حماسه وايثار و روز فرياد مظلومانه ي 'هَل مِن ناصرٍ يَنصُرُنا'برگوش تاريخ،و روز ياران،روز عباس بن علي(ع)،برادري فداكار ،مريدي مطيع،...روز امت واحده.روز زينب (ع)دختر بزرگ علي وفاطمه(ع)كه شايسته ي كربلاست و رسالتي افشاگرانه،روز ياراني كه دروازه هاي نور و رستگاري را درنَوَرديده ومفهوم 'رشد'را به تصوير كشيده وقلّه رفيع كرامت انساني را.»(آيتي،1372،پشت جلد)

            صبح عاشورا ،وقتي كه دشمنان قصد سپاه امام را كردند ،امام دست به دعا برداشت وفرمود:«پروردگارا!در هر گرفتاري محل وثوق واعتماد من توئي،ودر هر سختي به تو اميدوارم،در هر مشكلي كه براي من پيش آيد تنها وسيله وچاره ي من توئي،چه بسيارگرفتاري وپريشاني كه دل را ناتوان مي ساخت وجاره اي براي آن در دست نبود،دوستان ياري نمي كردند ودشمنان زبان به شماتت مي گشودند،اما چون اميد خود را از غير تو بريدم تنها چاره ي آن را از تو خواستم ،به من فرج وگشايش دادي وآن مشكل را از من دور ساختي،هرنعمت ونيكي از تو به ما مي رسد وهمه چيز را بايد از تو خواست.»(همان،112)

            بعد از خواندن خطبه،امام فرمان جنگ داد واولين كسي كه به ميدان رفت حرّبن يزيد رياحي بود كه در همين روز توبه كرده بود واز امام اجازه خواست واولين فردي بود كه به شهادت رسيدوبعد از او،اين افراد به شهادت رسيدند:«بريدبن حضيرهمداني،وهب بن عبدالله كه بعد از شهادت وي،همسرش با ديدن او به ميدان رفت وشهيد شد.وبعد از او سعيدبن حنظله وعميدبن عبدالله ومسلم بن عوسجه وزهيربن قين نجلي وحبيب بن مظاهر ومالك بن انس،زيادبن مهاجركندي،هلال بن حجاج وبعد از وي نافع بن هلال شهيد شدند تا ظهرشد. امام حسين(ع) با بقيه ي اصحاب وخاندان ،نماز ظهر را بصورت نماز خوف(دو ركعتي) بجا آورد و عده اي از اصحاب مشغول جنگ بودند.»(مجلسي،1398، 560-563) بعد از آن كسي جز اهل بيت باقي نمانده بود كه:

« فرزندش علي بن حسين(ع)پيش آمد ودرآن زمان 19 سال داشت .پس چند بارحمله كرد وبه نيزه ي مرة بنمنقذ بزمين افتاده وآن مردم بي شرم با شمشيرهاي خود پاره پاره اش كردند .حسين(ع)آمد تا برسر آن جوان آمد وگفت:خدا بكشد مردمي را كه تو را كشتند اي پسرم!چه بسيار اين مردم برخدا و بر دريدن حرمت رسول خدا(ص)بي باك گشته اند.واشك از ديدگانش سرازير شد .در اين حال زينب ،خواهر امام حسين(ع)از خيمه بيرون آمد وفرياد زد:اي برادرم واي فرزند  برادرم!وشتابان آمد تا خود را بر روي آن جوان انداخت ،حسين(ع)سر خواهر را بلند كرده او را به خيمه بازگرداندوبه جوانان خود فريادزد:برادرتان را برداريد.وبعد از آن عبدالله پسر مسلم بن عقيل وعون پسر عبدالله بن جعفر ومحمد پسرديگرعبدالله بن جعفرو عبدالرحمن فرزند عقيل(برادر مسلم)وبعد از آن قاسم بن حسن(ع)برادرزاده ي امام حسين به شهادت رسيدند وچون عباس بن علي(ع)بسياري كشتگان خاندان آن حضرت را ديد به برادران مادري خود كه عبدالله وجعفر وعثمان بودندگفت:اي برادران من گام پيش نهيد تا من ببينم شما را كه براي خدا ورسولش خيرخواهي كرديد.وآنها يكي بعد از ديگري جنگيدند وبه شهادت رسيدند.»(مفيد،1346، 110-113)

دراين زمان ،حضرت عباس اجازه گرفت كه به ميدان برود.امام به اوگفت كه براي اهل خيام وكودكان آبي بياورد .«حضرت ابوالفضل براي تهيه ي آب بطرف شريعه ي فرات رفت و وقتي مشك ها را پرآب كرد ،سواران به حمله كردند تا مشك آب را از او بگيرند ولي موفق نشدند .در اين هنگام 'نوفل بن ازرق'دست راست او وسپس'قلم بن طفيل' دست چپش را قطع كردند وحضرت مشك را روي زين گذاشت وابن سعد مشك را سوراخ كرد،زيرا اگر آب به حسين مي رسيد كسي از آنها زنده نبود.در آن موقع بود كه عباس درد شديدي حس كرد و به زمين افتاد وگفت:اي ابعبدالله به تو درود مي فرستم.امام حسين(ع)بر سرنعش او آمد ودر همان لحظه حضرت ابوالفضل گفت:برادر!مرا به خيمه اطفال مبر ،از آن ها خجالت مي كشم زيرا نتوانستم آب برايشان فراهم كنم واين را گفت وديدگان خود را تا ابد بست.»(مجلسي،1398، 573)

   وبعد فرزند خردسال امام حسين(ع)به دست 'حرمله'بشهادت رسيد.نزديك عصر عاشورا بود كه امام به خيام طاهرات آمد وبعد از سفارش به خواهر وهمه ي بانوان به شكيبايي ،اسرار ودستوراتي را به زينب داد وبا همه خداحافظي كردوبه ميدان نبرد رفت تا اينكه تمامي سپاه او را احاطه كردند واو را به شهادت رساندند.

شام غریبان زینب(س)

            اكنون در غروب روز عاشورا، حسين (ع)و72تن از بهترين يارانش،سر از تن جدا و با اجسام خون آلود در سرزمين كربلا خفته بودند.اين پرواز عاشقانه ي امام(ع) و ياران وفادارش را جواد فاضل اين گونه زيبا به تصوير مي كشد كه:«خورشيد عاشورا آهسته آهسته در كرانه هاي غربي عراق فرو مي غلطيد .سايه ي شب از پشت نخلستانها با حالت غم انگيزي بسوي دشتها مي خزيدوشفق سرخ دامن زرين آفتاب را بخون رنگ كرده بود وشهداي كربلا مستانه در خاك وخون فروخفته بودند وهمه دور پيكر مقدس امام آرميده بودند.عرب ها هلهله مي كردند واسبها شيهه مي كشيدند واز خيام اهل بيت عصمت فرياد درد برمي خاست وشيون وماتم از گلوي گروهي زن داغديده به فلك مي رفت وبر پيكر امام هرچه پيراهن بود به غارت رفته بود.»(فاضل،1337، 302)

            شام غريبان شهدا كربلا با اسارت زينب وبقيه ي اهل بيت آغاز گشت اسارتي كه غافله سالار آن،زينب فرزند علي (ع) بود كه 'كربلا در كربلا مي ماند اگر زينب نبود '.

با شهادت حسين(ع) و سفر زينب (س)در بلاد و محله ها ومجالس، عاشورا براي هميشه در دفتر تاريخ بشر نقش بست.

« عاشورائي كه مائده ي بزرگ روح انسانهاست در تداوم اعصار،ومحتواي راستين زمان در ملكوت زمين،ضربان خورشيد در سينه ي خاك وذات متعالي ارزش است در مقياسها.عاشورا حضور نور است در سيطره ي بي امان ظلمت ،و صلابت شجاعت انسان است در تجليگاه ايمان.عاشورا طواف خون است در احرام فرياد،تجلي كعبه  در ميقات خون،شفق خونبار است در فجر آگاهي.عاشورا نقش بيدار گذرها ورهگذر هاست ،در كاروان دراز آهنگ زندگيها وعبورها،ترتيل آيات قرآن است در الواح ابديت،دژ نگهباني تعاليم وحي در آفاق زمانها و اعلان'إنَّ اللهَ يَأمُرُ بالعدلِ' است و پشتوانه ي'لِيَقومَ النّاسُ بالقسطِ'.عاشورا حنجره ي خونين كوه 'حرا'در ستيغ ابلاغ ،درگيري دوباره ي محمد(ص)با جاهليت بني اميه وشرك قريش ،وانفجار نماز است در شهادت و انفجار شهادت در نماز.عاشورا رمز بقاي دين اسلام وبرقراري آيين حق 'حسين مِنّي وأنا من حسين' و خروش تُندرآسايِ عدلاست در كليت ناچيز كاخ دمشق وسپس كليت ناچيز همه ي كاخها وقدرتها.عاشورا رواق سرخ حماسه در تاريكستان سياهي وبيداد،طنين بلند پيروزي در گوش آباديها،عطشي دريا آفرين در اقيانوس حيات ،زنده كننده ي ايلام واسلام زنده شده ي عاشوراست.و عاشورا رسالتي بزرگ بر دوش اسارتي رهايي بخش ،بانگ رساي همه ي انسانها در همه ي تاريخ ،از حنجره هاي پاك وخدايي،آبروي نمازگزاران است وعزّت مسلمانان....وسرانجام،عاشورا ركن كعبه وپايه ي قبله وعماد امت وحيات قرآن وروح نماز وبقاي حج وصفاي صفا ومروه،وجانِ مشعرومِني وهديه ي اسلام است به بشريت وتاريخ.»(حكيمي،1382،  94- 98) .....
التماس دعا:مريم صفرپور:دبیرعربی مجنمع آموزشی فجر استانبول

منابع

  1. آيتي،محمدابراهيم وديگران.بررسي تاريخ عاشورا،چاپ هشتم،انتشارات صدوق،تهران،1372.

2.       حكيمي،محمدرضا،قيام جاودانه،چاپ چهارم،انتشارات دليل ما،قم،1382.

3.       فاضل،جواد.معصوم پنجم،تهران،1337.

4.       مجلسي،محمد باقر.جلاءالعيون،ج2، انتشارات اسلاميه،1398ه.ق.

5.    مفيد،محمد بن نعمان،الإرشاد،ج2،ترجمه:هاشم رسولي محلاتي،انتشارات اسلاميه،تهران،1346.