نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

برنامه جدید متوسطه اول و دوم دی ماه 94
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1394/10/12
فایل پیوست شده: برنامه جدید.rar حجم فایل: 0/00 بایت
برنامه امتحانات شهریور 1393
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/03/14
فایل پیوست شده: Emtehanat_Shahrivar.rar حجم فایل: 0/00 بایت
اسامی و کد مراکز استعدادهای درخشان و نمونه دولتی به تفکیک استان
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/03/05
فایل پیوست شده: zarfiyat.rar حجم فایل: 0/00 بایت
فرم تقاضانامه ثبت نام آزمون ورودی مراکز استعدادهای درخشان و نمونه دولتی دوره های اول و دوم متوسطه سال تحصیلی 94-1393
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/03/05
فایل پیوست شده: Sampad9394.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ورودی مراکز استعدادهای درخشان و نمونه دولتی 94-93 (ویژه مدارس خارج از کشور)
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/03/05
فایل پیوست شده: Sampad&Nemoneh.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات خرداد 92_ مشترک ریاضی و تجربی
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/02/06
فایل پیوست شده: Sevom_T&R.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات خرداد 92_ اختصاصی سوم تجربی
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/02/06
فایل پیوست شده: Sevom_T.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات خرداد 92_ اختصاصی سوم ریاضی
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/02/06
فایل پیوست شده: Sevom_R.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات خرداد 92_ اختصاصی سوم انسانی
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/02/06
فایل پیوست شده: Sevom_Ensani.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات خرداد 92_ مشترک سوم متوسطه
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/02/06
فایل پیوست شده: Sevom_Omomi.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات خرداد 92_ مشترک پیش دانشگاهی ریاضی و تجربی
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/02/06
فایل پیوست شده: Pish_T&R.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات خرداد 92_ اختصاصی پیش دانشگاهی تجربی
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/02/06
فایل پیوست شده: Pish_T.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات خرداد 92_ اختصاصی پیش دانشگاهی ریاضی
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/02/06
فایل پیوست شده: Pish_R.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات خرداد 92_ اختصاصی پیش دانشگاهی انسانی
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/02/06
فایل پیوست شده: Pish_Ensani.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات خرداد 92_ مشترک پیش دانشگاهی
آپلود شده توسط: مدیریت در تاریخ 1393/02/06
فایل پیوست شده: Pish_Omomi.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ سوم راهنمایی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: 3r_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ مشترک دوم متوسطه
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: 2_k_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ مشترک دوم ریاضی و تجربی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: 2_tr_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ اختصاصی دوم انسانی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: 2_e_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ دروس زیست و آمار دوم تجربی و ریاضی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: 2_zist_amar_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ پایه اول دبیرستان
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: 1_k_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ اختصاصی پیش دانشگاهی هنر
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: pish_h_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ اختصاصی پیش دانشگاهی انسانی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: pish_e_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ مشترک سوم متوسطه
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: 3_k_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ اختصاصی سوم ریاضی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: 3_r_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ مشترک سوم ریاضی و تجربی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: 3_tr_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ اختصاصی سوم تجربی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: 3_t_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ مشترک رشته های پیش دانشگاهی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: pish_k_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ اختصاصی سوم انسانی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: 3_e_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ اختصاصی پیش دانشگاهی ریاضی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: pish_r_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ مشترک پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: pish_tr_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت
سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات شهریور 92_ اختصاصی پیش دانشگاهی تجربی
آپلود شده توسط: مجتمع آموزشی فجر استانبول در تاریخ 1392/06/31
فایل پیوست شده: pish_t_sh92.pdf حجم فایل: 0/00 بایت