افتخارات  مدرسه


پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سال 93
درج شده در تاریخ 1393/06/08 توسط مدیریت.

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

رشته قبولی

دانشگاه

عکس

1

پویا

ادیب فر

علوم ریاضی

متالورژی و قطعات

Yıldız Teknik Üniversitesi

2

پویا

شرکتی

علوم ریاضی

مکانیک

Yıldız Teknik Üniversitesi

3

شیده

روشنی

علوم ریاضی

مهندسی منابع طبیعی

Istanbul University

4

خشایار

یزدانی

علوم ریاضی

تبلیغات

İstanbul Aydın Üniversitesi

5

صنم

خسروی

علوم ریاضی

مهندسی راه و ساختمان

University of Surrey

6

مهرنوش

ابوالفتحی

علوم ریاضی

مهندسی محیط زیست

Yıldız Teknik Üniversitesi

7

سمن

قادری

علوم ریاضی

پزشکی

T.C.Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

مه تا 

محرم زاده 

 علوم تجربی

طراحی صنعتی 

 İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

حسام الدین 

اسداللهی اربطائی 

 علوم تجربی

پزشکی 

 

Gaziantep Universitesi