نام: مهرداد
نام خانوادگی: احمدی
سمت: مشاور
نام: خلیل
نام خانوادگی: بدیع
سمت: معاون فنّاوری
نام: حسن
نام خانوادگی: تقی پور
سمت: معاون آموزشی
نام: یوسف
نام خانوادگی: طاهری
سمت: معاون اجرایی
نام: سید مهدی
نام خانوادگی: موسوی
سمت: مدیر مجتمع
نام: صدیقه
نام خانوادگی: کیوانیان
سمت: معاون اجرایی