نام: ایرج
نام خانوادگی: آرمند پور
سمت: دبیر
نام: آرزو
نام خانوادگی: اخلاقی
سمت: مربی پرورشی
نام: نجف
نام خانوادگی: اسدزاده هیر
سمت: آموزگار
نام: معصومه
نام خانوادگی: اسماعیل زاده آخوندی
سمت: آموزگار
نام: مریم
نام خانوادگی: ایمانی
سمت: دبیر
نام: نوشین
نام خانوادگی: برزگر پور
سمت: آموزگار
نام: فرح روز
نام خانوادگی: بشارت
سمت: آموزگار
نام: فاضل
نام خانوادگی: جمالی
سمت: دبیر
نام: پریسا
نام خانوادگی: حسینی
سمت: آموزگار
نام: بهمن
نام خانوادگی: راضی علیایی
سمت: دبیر
نام: سپیده
نام خانوادگی: سهرابی
سمت: دبیر
نام: منصوره
نام خانوادگی: غلامی
سمت: دبیر
نام: زهرا
نام خانوادگی: غیاثی
سمت: دبیر
نام: رضوان
نام خانوادگی: ولی
سمت: دبیر
نام: داریوش
نام خانوادگی: گل رائی
سمت: دبیر