نماز
برگزاری نماز جماعت دانش آموزان متوسطه اول مجتمع فجر یک استانبول