دوره متوسطه

یکی از نقاط ضعف نظام های آموزشی سنتی، تکیه بر محفوظات و دانش نظری است. در این قبیل نظام ها، دانش عملی (یعنی دانشی که از طریق به کار بستن دانش نظری در موقعیت های واقعی زندگی به دست می آید و طی آن دانش آموز با مسائل واقعی درگیر شده، به حل آنها می پردازد و به توجیه و دفاع منطقی از آموخته های خود می پردازد) جایگاهی ندارد. پژوهش های دانش آموزی عرصه ای برای تلفیق دانش نظری و عملی است و نظامهای آموزشی پویا بر این نکته تأکید زیادی دارند.

با عنایت به اهمیت پژوهش های دانش آموزی، تعداد قابل توجهی از پژوهش ها در فایل پیوست گرد آوری شده اند تا دانش آموزان عزیز با مطالعه و اجرای آنها آموخته های خود را در عمل بیازمایند و زمینه علاقمندی های خود را بیش از پیش بشناسند. به امید آن که زمینه ابداع و پرورش خلاقیت در آنها توسعه یاید.

برای مشاهده پروژه ها بر روی عبارت زیر کلیک کنید:

پژوهش های دانش آموزی