رشته ها

مجتمع آموزشی فجر استانبول همه ساله پذیرای دانش آموزان متقاضی تحصیل در پایه ها و رشته های اول ابتدایی تا چهارم متوسطه نظری (به جز رشته معارف اسلامی ) است. توضیح این که دوره ی متوسطه شامل سه شاخه ی «نظری» ، «کاردانش» و «فنی و حرفه ای» است. شاخه ی نظری خود شامل رشته های «ریاضی و فیزیک» ، «علوم تجربی» ، «ادبیات و علوم انسانی» و «معارف اسلامی» می شود.

 

پایه ها و کلاس های موجود در مجتمع آموزشی فجر استانبول در سال تحصیلی 93-92 بر اساس ساختار نظام آموزشی

ساختار قبلی

ساختار جدید

دوره

پایه و رشته

تعداد کلاس

تعداد دانش آموز

دوره

پایه و رشته

تعداد کلاس

تعداد دانش آموز

ابتدایی

اول ابتدایی

 

 

ابتدایی

سه ساله اول

اول ابتدایی

1

11

دوم ابتدایی

 

 

دوم ابتدایی

1

22

سوم ابتدایی

 

 

سوم ابتدایی

1

9

چهارم ابتدایی

 

 

سه ساله دوم

چهارم ابتدایی

1

14

پنجم ابتدایی

 

 

پنجم ابتدایی

1

16

راهنمایی

اول راهنمایی

 

 

ششم ابتدایی

2

26

دوم راهنمایی

 

 

متوسطه

متوسطه اول

هفتم

1

21

سوم راهنمایی

2

33

 

 

 

متوسطه

اول متوسطه عمومی

2

23

 

 

 

دوم ریاضی و فیزیک

1

22

متوسطه دوم

 

 

 

دوم علوم تجربی

1

11

 

 

 

دوم ادبیات و علوم انسانی

1

5

 

 

 

سوم ریاضی و فیزیک

1

5

 

 

 

سوم علوم تجربی

1

11

 

 

 

سوم ادبیات و علوم انسانی

1

6

 

 

 

چهارم ریاضی و فیزیک

1

13

 

 

 

چهارم علوم تجربی

1

7

 

 

 

جمع

12

136

جمع

8

119

جمع کل

20

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر این اساس، علاوه بر رشته ی «معارف اسلامی» از شاخه نظری، رشته های دو شاخه ی «کاردانش» و «فنی و حرفه ای» نیز در مجتمع آموزشی فجر ارائه نمی شود.